Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2013

aniakosmos
aniakosmos
Sprawiam problemy, wiem. 
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viainyourheart inyourheart
aniakosmos
3687 a776 500
takiego chłopaka
Reposted frommaua maua viainyourheart inyourheart
aniakosmos
4349 69f3
Reposted fromartois artois viainyourheart inyourheart
aniakosmos
uśmiechnij się dla mnie. tak jak lubię. tak jak tylko Ty to robisz.
Reposted frommefir mefir viainyourheart inyourheart
aniakosmos
Wszyscy potrzebujemy kogoś, kto będzie tylko nasz.
Reposted fromlabellavita labellavita viainyourheart inyourheart
aniakosmos
Przestań czekać na cokolwiek, a dostaniesz wszystko
Reposted fromxalchemic xalchemic viainyourheart inyourheart
aniakosmos
Zatęsknięsięnaśmierć.
Reposted frominyourheart inyourheart
aniakosmos
9424 96b2
aniakosmos
Mogę Cię przytulić jak chcesz, to najsilniejsza magia na świecie. 
— Shrek
Reposted fromAluap Aluap viainyourheart inyourheart
aniakosmos
chcę być dziewczyną która zmieniła wszystko.
dziewczyną, która ma znaczenie.
dziewczyną która dała Ci historię do opowiadania.
— do Ciebie
aniakosmos

Czuje Twój smak, jak mogliśmy to tak spieprzyć?

Reposted fromte-quiero te-quiero viainyourheart inyourheart
aniakosmos
7471 dec9
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv viainyourheart inyourheart
5711 2c4b 500

 

Ona umarła z braku Ciebie.

Reposted fromfakinszit fakinszit viainyourheart inyourheart

October 07 2013

aniakosmos
3353 e171
Reposted fromhaszek haszek viaenchantement enchantement
aniakosmos
9777 d91b 500
no kto jak nie Żulczyk
aniakosmos
9124 4f09
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaenchantement enchantement
aniakosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl